جاماسپ که بود؟

جاماسپ که بود؟ جاماسپ که بود؟
جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۵۸

جاماسپ که بود؟

جاماسپ که بود؟ جاماسپ فرزند هوگوه (Hvogva) وزیر گشتاسب شاه (از پادشاهان کیانی و فرزند لهراسپ که زرتشت در زمان او ظهور کرد) بوده‌ است.