فراتر شعری زیبا از سهراب سپهری

فراتر شعری زیبا از سهراب سپهری فراتر شعری زیبا از سهراب سپهری
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۵۶

فراتر شعری زیبا از سهراب سپهری

فراتر شعری زیبا از سهراب سپهری می تازی همزاد عصیان به شکار ستاره ها رهسپاری دستانت از درخشش تیر و کمان سرشار اینجا که منهستم آسمان خوشه کهکشان کی آویزد کو چشمی