کشف خمره ای چند هزار ساله در نزدیکی پارسه

کشف خمره ای چند هزار ساله در نزدیکی پارسه کشف خمره ای چند هزار ساله در نزدیکی پارسه
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۵۲

کشف خمره ای چند هزار ساله در نزدیکی پارسه

کشف خمره ای چند هزار ساله در نزدیکی پارسه اهميت موضوع كارشناسان و باستان‌شناس مرمتگر و يگان حفاظت مجموعه را بر آن داشت كه از محل بازديد كنند و پس از ايجاد يك ترانشه به درازا و پهنای