امروز و فردا شعری زیبا از پروین اعتصامی

امروز و فردا شعری زیبا از پروین اعتصامی امروز و فردا شعری زیبا از پروین اعتصامی
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۵۷

امروز و فردا شعری زیبا از پروین اعتصامی

امروز و فردا شعری زیبا از پروین اعتصامی بلبل آهسته به گل گفت شبی که مرا از تو تمنائی هست من به پیوند تو یک رای شدم گر ترا نیز چنین رائی هست گفت فردا به گلستان باز آی