ای بروییده به ناخواست به مانند گیا

ای بروییده به ناخواست به مانند گیا ای بروییده به ناخواست به مانند گیا
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ۲۰:۵۳

ای بروییده به ناخواست به مانند گیا

مولانای بزرگ ای بروییده به ناخواست به مانند گیا چون تو را نیست نمک خواه برو خواه بیا هر که را نیست نمک گر چه نماید خدمت خدمت او به حقیقت همه زرقست و ریا برو ای غصه دمی زحمت خود کوته کن