دیدنی های شهرستان گیوی

دیدنی های شهرستان گیوی دیدنی های شهرستان گیوی در استان اردبیل
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۴۴

دیدنی های شهرستان گیوی در استان اردبیل

این شهر در فاصله 83 کیلومتری جنوب اردبیل مابین شهرستان اردبیل و خلخال قرار داشته و کوههای باغرو و گیل داغ آن را احاطه کرده است.