طریقه درست کردن بستنی طالبی

طریقه درست کردن بستنی طالبی طریقه درست کردن بستنی طالبی
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۵۶

طریقه درست کردن بستنی طالبی

می توانید برای درست کردن بستنی از دستگاه بستنی ساز استفاده کنید. در این صورت نیازی به هر دو تا سه ساعت یک بار زدن نیست.