زمین خواری تمام نشده دریا خواری شروع شده است !!!

زمین خواری تمام نشده دریا خواری شروع شده است !!! زمین خواری تمام نشده دریا خواری شروع شده است !!! نوشته خانم نیره توکلی را بخوانید
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۰۳

زمین خواری تمام نشده دریا خواری شروع شده است !!! نوشته خانم نیره توکلی را بخوانید

در حمله مغول و دیگر اقوام وحشی به ایران خیلی چیزها از میان رفت و به آتش کشیده شد و سوخت و خیلی از مردم کشته شدند، اما خداییش دریای خزر سرجایش مانده بود.