انگیزه

انگیزه غلبه  بر عادت های بد
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۱۸

غلبه بر عادت های بد

تعیین هدف و ایجاد تعهد می توانند در ایجاد یک عادت خوب در ما تعیین کننده باشند؛ با این حال برای ساختن یک عادت، الزاماً نیازی به یک منبع انگیزشی فوق العاده ندارید.