آغاز طرح ضربتی جمع کردن ماهواره از پشت بامها

آغاز طرح ضربتی جمع کردن ماهواره از پشت بامها آغاز طرح ضربتی جمع کردن ماهواره از پشت بامها
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳ ۲۳:۵۴

آغاز طرح ضربتی جمع کردن ماهواره از پشت بامها

آغاز طرح ضربتی جمع کردن ماهواره از پشت بامها سایت انتخاب نوشت: برخي مخاطبان درتماس با اين پايگاه خبري اعلام كرده اند كه ماموران با مراجعه به ساختمان ها ي مسكوني ضمن ارايه حكم قضايي وارد خانه ها شده