حکایت های ایران باستان

حکایت های ایران باستان آیا فلسفه 120 سال زنده باشی را میدانید؟
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ۰۱:۰۰

آیا فلسفه 120 سال زنده باشی را میدانید؟

آیا فلسفه 120 سال زنده باشی را میدانید؟ آیا می دانستید که گاهی به هم می رسیم و می گوییم ۱۲۰ سال زنده باشی یعنی چه و از کجا آمده؟ برای چه نمی گوییم ۱۵۰ یا ۱۰۰ سال یا …