جملات انرژی زا

جملات انرژی زا جملات انرژی زا و تاثیر گذار در زندگی
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۵۸

جملات انرژی زا و تاثیر گذار در زندگی

جملات انرژی زا و تاثیر گذار در زندگی ۱ـ به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید.