حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز

حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز در 15 جمله
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۵۰

حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز در 15 جمله

حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز در 15 جمله در ۱۵ سالگی آموختم مادران از همه بهتر می دانند و البته گاهی اوقات، پدران هم می توانند مثل آنها باشند.