حافظ شیرازی

حافظ شیرازی جز آستان توام در جهان پناهی نیست
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۳۱

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

حافظ شیرازی جز آستان توام در جهان پناهی نیست سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست چرا ز کوی خرابات روی برتابم
حافظ شیرازی خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۲۱:۱۲

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

حافظ شیرازی خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست از لبت شیر روان بود که من می‌گفتم این شکر گرد نمکدان تو بی چیزی نیست جان درازی تو بادا که یقین می‌دانم
حافظ شیرازی حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۴۴

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

حافظ شیرازی حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش
حافظ شیرازی روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۵۰

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

حافظ شیرازی روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست منت خاک درت بر بصری نیست که نیست ناظر روی تو صاحب نظرانند آری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
حافظ شیرازی راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ ۱۹:۵۷

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

حافظ شیرازی راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست ما را ز منع عقل مترسان و می بیار
حافظ شیرازی مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۹:۴۵

مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست

حافظ شیرازی مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی
حافظ شیرازی کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۴۱

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

حافظ شیرازی کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست روی تو مگر آینه لطف الهیست
حافظ شیرازی ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۰۳

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

حافظ شیرازی ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست
حافظ شیرازی یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ۱۴:۴۶

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

حافظ شیرازی یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست حالیا خانه برانداز دل و دین من است تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست باده لعل لبش کز لب من دور مباد
حافظ شیرازی خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ ۱۹:۳۸

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

حافظ شیرازی خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست پیوند عمر بسته به موییست هوش دار
حافظ شیرازی اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ۲۱:۵۷

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

حافظ شیرازی اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست در این چمن گل بی خار کس نچید آری
حافظ شیرازی روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۲۱:۴۹

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

حافظ شیرازی روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من در آن دیار هزاران غریب هست در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست
حافظ شیرازی مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ ۲۱:۵۱

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

حافظ شیرازی مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
حافظ شیرازی صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۴

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

حافظ شیرازی صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست به جان او که به شکرانه جان برافشانم اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار برای دیده بیاور غباری از در دوست