ممنوع الملاقات شدن مرتضی پاشایی

ممنوع الملاقات شدن مرتضی پاشایی مرتضی پاشایی ممنوع الملاقات شد !
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۳ ۲۳:۵۵

مرتضی پاشایی ممنوع الملاقات شد !

مرتضی پاشایی ممنوع الملاقات شد ! «بیمار آقای مرتضی پاشایی ممنوع الملاقات می باشد» این نوشته ای است که در ورودی بخش مراقبتهای ویژه (ای سی یو) بیمارستان بهمن نصب شده