یادی از امیر کبیر بمناسبت بیست و هشتم آبان 1230 روز عزل ایشان از صدارت

یادی از امیر کبیر بمناسبت بیست و هشتم آبان 1230 روز عزل ایشان از صدارت یادی از امیر کبیر بمناسبت بیست و هشتم آبان 1230 روز عزل ایشان از صدارت
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۲:۲۳

یادی از امیر کبیر بمناسبت بیست و هشتم آبان 1230 روز عزل ایشان از صدارت

با مرگ محمدشاه قاجار، میرزا محمدتقی خان فراهانی معروف به امیرکبیر، تلاش زیادی برای به سلطنت رساندن ناصرالدین شاه به عمل آورد ودر نهایت