توضیحات جالب غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات جالب غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد مالیات بر ارزش افزوده توضیحات جالب غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد مالیات بر ارزش افزوده
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۳:۱۸

توضیحات جالب غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد مالیات بر ارزش افزوده

اگر بخواهيم ارزش افزوده را به زبان ساده بيان كنيم، ارزش افزوده عبارت است از ما‌به‌التفاوت ستانده و داده. به عبارت ساده‌تر و در عمل ارزش افزوده يعني: