عکس نوزادی با هشت دست و پا

عکس نوزادی با هشت دست و پا متولد شدن پسر خدا و حمله مردم برای زیارتش !! + عکس
پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ۱۰:۵۳

متولد شدن پسر خدا و حمله مردم برای زیارتش !! + عکس

متولد شدن پسر خدا و حمله مردم برای زیارتش !! + عکس در آخرین نمونه تولد نوزادی با هشت دست و پا در ایالت بنگال این کشور موجب شده است تا جمعیت فراوانی از مردم محلی برای زیارت این کودک به عنون خدایگان به