گانوش

گانوش بابا غنوج و طرز تهیه آن
پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ۱۷:۴۵

بابا غنوج و طرز تهیه آن

بابا غنوج و طرز تهیه آن ابتدا بادمجان را کباب نموده، سپس پوستش را کنده و همراه طحینه