عصر آهن در ایران

عصر آهن در ایران کشف گورستانهای طبقاتی متعلق به عصر آهن
یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۱۸

کشف گورستانهای طبقاتی متعلق به عصر آهن

کشف گورستانهای طبقاتی متعلق به عصر آهن نخستین فصل کاوش باستان شناسی در گورستان قیزیل قیه مشگین شهر به کشف ' گور' ازجمله گورهای طبقاتی متعلق به عصر آهن منجر شد.