نقاشی آبرنگ اثر «آدولف هیتلر» دیکتاتور آلمان فروخته شد