فروش فیلم تشیع پیکر مرتضی پاشایی

فروش فیلم تشیع پیکر مرتضی پاشایی فرصت طلب ها و سود جویان با درگذشت خواننده پاپ به بازار آمدند!؟
سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۲۰

فرصت طلب ها و سود جویان با درگذشت خواننده پاپ به بازار آمدند!؟

پس از درگذشت مرتضی پاشایی عزیز و حضور انبوه دوستدارانش در مراسم تدفین و ختم ایشان عده ای فرصت طلب با سو استفاده از احساسات علاقمندان به پاشایی با فروش تصاویر و آلبوم وی که به دروغ آنرا آخرین خوانده های پاشایی معرفی می کردند به بازار می آمدند.