شعر به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد

شعر به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۵۳

به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد

فروغ فرخزاد به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود به ابرها که فکرهای طویلم بودند به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من