کباب بختیاری

کباب بختیاری ثبت طعم های محلی ایرانی در جهان
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۴۵

ثبت طعم های محلی ایرانی در جهان

ثبت طعم های محلی ایرانی در جهان شرکت تعاونی طعم و عطر ماگنولیا فعال حوزه فناوری غذایی و دارویی کشور پس از 10 سال کار تحقیقاتی مداوم بر روی طعم‌های