شیرینی قهوه

شیرینی قهوه طرزدرست کردن شیرینی قهوه
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۹:۵۲

طرزدرست کردن شیرینی قهوه

اگر دوست دارید شیرینی ها را به شكل بیضی در آورید و با چاقو یك شكاف روی آن ایجاد كنید تا شبیه قهوه شود.