عفونت ادراری

عفونت ادراری ازدرد تا درمان عفونت های ادراری
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ ۱۹:۳۶

ازدرد تا درمان عفونت های ادراری

عفونت هاي ادراري در خانم ها، به جز سال اول زندگي، شايع تر از مردان است. در سنين اول تولد در پسران اين عفونت بيشتر ديده مي شود
عفونت ادراری ازدرد تا درمان عفونت های ادراری
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ ۱۹:۳۶

ازدرد تا درمان عفونت های ادراری

عفونت هاي ادراري در خانم ها، به جز سال اول زندگي، شايع تر از مردان است. در سنين اول تولد در پسران اين عفونت بيشتر ديده مي شود