ضرب المثل بزک نمی بهار میاد کمبزه و خیار میاد

ضرب المثل بزک نمی بهار میاد کمبزه و خیار میاد ضرب المثل بزک نمير بهار مياد کمبزه و خيار مياد !
شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۲۳:۴۰

ضرب المثل بزک نمير بهار مياد کمبزه و خيار مياد !

ضرب المثل بزک نمير بهار مياد کمبزه و خيار مياد ! «بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد!» مثلی از امثال بسیار رایج در فرهنگ کوچه و بازار امروز است