دیابت دوران حاملگی

دیابت دوران حاملگی دیابت دوران بارداری
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ۱۵:۱۱

دیابت دوران بارداری

بیشتر خانمهایی که در دوران حاملگی دچار دیابت بارداری می شوند نوزادان سالمی به دنیا می آورند.