دم اسبی

دم اسبی گیاهان مفید برای تقویت و رشد مو
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ۱۸:۱۰

گیاهان مفید برای تقویت و رشد مو

ریزش روزی ۵۰ تا ۱۰۰تار مو در یک فرد سالم امری طبیعی است اما برخی بیش از این مقدار مو از دست می دهند