باربد که بود

باربد که بود باربد که بود ؟
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۵۴

باربد که بود ؟

باربد که بود ؟ باربَد (نام‌های دیگر: فهلود/ذ، بهلبد/ذ، فهلود/ذ، فهرود/ذ، بهربد/ذ، باربد/ذ در منابع عربی و برباد/ذ در منابع فارسی و همچنین فهربد و فهلبذ و پهلبذ) نامورترین