آرامگاه مادر نادر

آرامگاه مادر نادر آرامگاه مادر نادرشاه افشار
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ۲۱:۰۳

آرامگاه مادر نادرشاه افشار

آرامگاه مادر نادرشاه افشار آرامگاه مادر نادرشاه ساختمانی سنگی است مربوط به دوران اسلامی (تیموری و صفوی) که به برج ننه نادر معروف است و در ضلع شرقی