شهرستان پیشوا در استان تهران

شهرستان پیشوا در استان تهران تغذیه روزانه صدها گوسفند از زباله های شهری و بیمارستانی !
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ۲۳:۲۲

تغذیه روزانه صدها گوسفند از زباله های شهری و بیمارستانی !

تغذیه روزانه صدها گوسفند از زباله های شهری و بیمارستانی ! مدتهاست که محل دپوی زباله های شهری، بیمارستانی و عفونی در شهرستان پیشوا در استان تهران به چراگاه دائمی دامهای اهلی تبدیل شده است.