سخنان فردوسی بزرگ

سخنان فردوسی بزرگ سخنان فردوسی بزرگ پدر اندیشه و خرد پارسی
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ۱۶:۳۶

سخنان فردوسی بزرگ پدر اندیشه و خرد پارسی

سخنان فردوسی بزرگ پدر اندیشه و خرد پارسی شامل پند و اندرزهای بسیار زیباست که در زیر برایتان آورده ایم بی خردی اسارت بدنبال دارد و خرد موجب آزادی و رهایی است