ادب آموزی به کودکان

ادب آموزی به کودکان این گونه به کودکانتان ادب بیاموزید
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۳۵

این گونه به کودکانتان ادب بیاموزید

ما در کل احترامی که از کودکان‌مان انتظار داریم را خودمان به آن‌ها نشان نمی‌دهیم. ما سر در گم می‌شویم، زیرا بیشتر در روش تربیت‌ کودک، احترام را با ترس یکی می‌دانیم.