سنگ کهربا

سنگ کهربا آشنایی با سنگ کهربا و خواص آن
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰:۰۸

آشنایی با سنگ کهربا و خواص آن

سنگی که باعث آرامش اعصاب میشود، انرژی منفی را از شما دور میکند و موجب آرامش و نشاط شما