سبزی شوید

سبزی شوید  مصارف درمانی شوید
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۴۵

مصارف درمانی شوید

سبزی شوید دارای تانن, یک ماده رزینى و یک اسانس روغنى فرار متشکل از لیمونن, کتون, کاروون و یک ماده چرب است