شعر در آبهای سبز تابستان

شعر در آبهای سبز تابستان در آبهای سبز تابستان شعری از فروغ فرخزاد
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۱

در آبهای سبز تابستان شعری از فروغ فرخزاد

در آبهای سبز تابستان شعری از فروغ فرخزاد تنها تر از یک برگ با بار شادیهای مهجورم در آبهای سبز تابستان آرام میرانم تا سرزمین مرگ تا ساحل غمهای پاییزی در سایه ای خود را