شعر در آبهای سبز تابستان فروغ

شعر در آبهای سبز تابستان فروغ در آبهای سبز تابستان شعری از فروغ فرخزاد
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۱

در آبهای سبز تابستان شعری از فروغ فرخزاد

در آبهای سبز تابستان شعری از فروغ فرخزاد تنها تر از یک برگ با بار شادیهای مهجورم در آبهای سبز تابستان آرام میرانم تا سرزمین مرگ تا ساحل غمهای پاییزی در سایه ای خود را