جانباز احمد رضا رمضانپور

جانباز احمد رضا رمضانپور شهیدی که در سردخانه زنده شد !
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۹:۳۰

شهیدی که در سردخانه زنده شد !

شهیدی که در سردخانه زنده شد ! وی با وجود جراحت در عملیات کربلای چهار و بعد از بهبودی نسبی، خود را به عملیات کربلای پنج رساند و از ناحیه سر، دست و پا دچار ۶۰ درصد جانبازی شد.