نابودی هزاران اسکلت انسانی در کاوش‌های باستان‌ شناسی !

نابودی هزاران اسکلت انسانی در کاوش‌های باستان‌ شناسی ! نابودی هزاران اسکلت انسانی در کاوش‌های باستان‌ شناسی !
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ۲۳:۵۹

نابودی هزاران اسکلت انسانی در کاوش‌های باستان‌ شناسی !

نابودی هزاران اسکلت انسانی در کاوش‌های باستان‌ شناسی ! باستان‌شناسی ایران با بیش از نیم‌قرن سابقه علمی هنوز ضوابط مدون و مشخصی ندارد. این جمله را درحالی انسان‌شناسان جسمانی و برخی باستان‌شناسان مطرح می‌کنند که سالانه صدها اسکلت‌ از گورستان‌ها حفاری می‌شود، کپک می‌زنند و از بین می‌روند