کاوه آهنگر

کاوه آهنگر کاوه آهنگر و درفش کاویانی
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲ ۲۱:۲۰

کاوه آهنگر و درفش کاویانی

کاوه آهنگر که بود؟ در ابتدا درود میفرستیم بر روان پاک بزرگ مرد تاریخ ادب پارسی، فردوسی بزرگ که به زیبایی در شاهنامه از کاوه آهنگر یاد می کند و دوباره این...