آرامگاه کاوه آهنگر

آرامگاه کاوه آهنگر کاوه آهنگر پهلوان بزرگ ایرانی و آرامگاه ناشناخته
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۰۵:۱۷

کاوه آهنگر پهلوان بزرگ ایرانی و آرامگاه ناشناخته

کاوه آهنگر کجاست؟ کاوه آهنگر قهرمان اساطیری ایران باستان است که نامش بارها در شاهنامه فردوسی و قیام او بر علیه ضحاک آمده است. در استان اصفهان شهرستان فریدن.