روشهای پوشیدن لباس

روشهای پوشیدن لباس روشهای پوشیدن لباس براساس رنگ پوست و موی شما !!!
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۱۶:۳۸

روشهای پوشیدن لباس براساس رنگ پوست و موی شما !!!

شماخانمها ، باید لباسی بپوشید که ایرادهای اندام تان را بگیرد و به زیبایی تان بیفزاید. در این مطلب روشهای پوشیدن لباس براساس رنگ پوست و موی شما راگنجانده ام.