سالمند

سالمند سالمندی یکی از محبت های بزرگ الهی به انسان
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲ ۲۳:۲۸

سالمندی یکی از محبت های بزرگ الهی به انسان

سالمندی محبت الهی است اگر چه سالمند خسته راه است ولی کوله باری انسان ساز بر دوشش دارد. ساامند در غروب زندگی این جهان ، طلوع ، عزت و جاودانی را می بیند.