بیلبوردهای سخنگو

بیلبوردهای سخنگو بیلبوردهای سخنگو با رنگ رسانا در راهند!!!
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۷:۰۶

بیلبوردهای سخنگو با رنگ رسانا در راهند!!!

گروهی از دانشجویان که چهار سال پیش یک رنگ رسانا برق را برای پروژه هنری خود ابداع کرده بودند، اکنون شاهد کاربرد جهانی محصول خود هستند...