دستیابی به موفقیت

دستیابی به موفقیت موفقیت و رموز و نکات کلیدی برای دستیابی به آن
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۸:۰۹

موفقیت و رموز و نکات کلیدی برای دستیابی به آن

مایكل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا اول شدوقتی رمز موفقیتش را پرسیدند گفت رمز موفقیت من این است كه وقتی دیگران ترمز می گیرند من گاز می دهم