دعا برای گشایش کار

دعا برای گشایش کار دعا برای حل مشکلات و گشایش کار جوانان
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۸:۱۹

دعا برای حل مشکلات و گشایش کار جوانان

براي گشایش کار و فتح هرکس 2 بار صلوات بفرستد و الم نشرح و آيه الکرسي را هر کدام 2 بار بخواند و از انگشت کوچک تا بزرگ عقد کند البته تاثير عجيبي خواهيد ديد.