برداشتن ابرو

برداشتن ابرو بهترین راه برای برداشتن ابرو
شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ۱۳:۳۲

بهترین راه برای برداشتن ابرو

قبل از مصرف مداد حتما ابروها را به طرف بالا و گوشه ابرو را به طرفین، در مسیر رشد موها برس کنید