می خواهید ابروهایتان را بردارید

می خواهید ابروهایتان را بردارید اگر می خواهید ابروهایتان را بردارید بیشتر دقت کنید
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۱۶:۳۰

اگر می خواهید ابروهایتان را بردارید بیشتر دقت کنید

اگر می خواهید ابروهایتان را بردارید فرمی را پیدا کنید که با صورت تان مناسب باشد و آن را با اصول صحیح روی پوستتان پیاده کنیدسعی نکنید خود را مدلها تقلید کنید