بی تار و پود

بی تار و پود بی تار و پود شعری از سهراب سپهری
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۱:۰۲

بی تار و پود شعری از سهراب سپهری

بی تار و پود شعری از سهراب سپهری در یداری لحظه ها پیکرم کنار نهر خروشان لغزید مرغی روشن فرود آمد و لبخند گیج مرا برچید و پرید ابری پیدا شد و بخار سرشکم را در شتاب شفافش